Газсигнализация и газсигнализатори

Газсигнализация - сензори  Газсигнализация - камери  Газсигнализация 

Извършваме комплексна дейност свързана с газсигнализация, газсигналиционните системи и уредби - от проектиране до монтажа, гаранцията и сервиза.

Газоанализаторите са измервателни прибори, използвани за извършване на анализ на газови смеси, с цел определяне на техния качествен и количествен състав. Намират приложение и при пожароопасни и взривоопасни помещения, а също така, могат да бъдат използвани за контрол на газовете, съдържащи се във въздуха на битови и промишлени обекти.

Предлагаме инсталиране на газсигнализационни системи за откриване и измерване нивото на даден газ, като има възможност за сигнализация и изпълнителни механизми (включване на вентилация, затваряне на вентилационни клапи, принудително спиране на взривоопастни газови и др.).

Най-често приложението на този тип сигнализации е при котелни помещения, подземни гаражи, специализирани работилници, лаборатории и акумулаторни помещения. Използват се изходни сигнали при наличие на опасни газове за пускане на аварийни и високо дебитни вентилации за намаляване на концентрацията на опасен газ до безопасна норма. Често се налага газсигнализиращат инсталация посредством крайни устройства да изключва подаване на даден тип газ или дори до изключване на централното електрозахранване на контролираната среда.

Типовете сензори според изпълнението се делят на:

 • Битови газсигнализации - инсталират се в малки обекти, като датчикът, централата и звуковата сигнализация са в един корпус. Съдържат в себе си една или група от комутиращи контакти задействане при различни условия и нива на измерваната газ
 • Взривозащитени газсигнализации - състоят се от газсигнализационна централа, сензори, светлинни и звукови сигнализации. Те могат да бъдат от своя страна адресируеми и аналогови композиции с различен брой сензори за обособяване на различни контролирани зони.

 Типовете сензори според измервания газ се делят на:

 • За експлозивни газове, летливи органични съединения и водород
 • За токсични газове и кислород
 • За хладилни агенти – амоняк и фреони

Приложения и съответни сензори за газ:

 1. Административни сгради - Експлозивни и токсични
 2. Акумулаторни помещения - Н2, SO2
 3. Биологични отпадъци и сметища - Метан, H2S
 4. Водно и Топлоелектрически централи - Експлозивни, СО
 5. Водо-пречиствателни станции - Метан, H2S, Cl2, O2
 6. Добив и съхранение на въглища - Експлозивни, СО, О2
 7. Заваръчни помещения - Експлозивни и токсични
 8. Индустриални пещи - Експлозивни, СО, О2, SO2, NO2
 9. Камери за боядисване - Експлозивни
 10. Котелни помещения – Експлозивни
 11. Лаболатории - Експлозивни и токсични
 12. Парни и газови турбини - Експлозивни, H2, CO, O2
 13. Печатници - Експлозивни и токсични
 14. Ресторанти и кухненски блокове - Експлозивни
 15. Тунели и подземни гаражи - CO, NO, NO2

 


Gas Sense Siemens
GFG