Електрически табла

Електрически табла - с фазов регулатор  Електрически табла - с контролер  Електрически табла 

Окомплектовка на електрически табла

Фирмата разполага с модерно оборудване и цех за изработка и окомплектовка на електрически табла и нестандартни разпределителни уредби, като се работи по готов проект или цялостно изпълнение от наша страна - от проектирането, до окомплектовката, изработката и монтажа.

Типове произвеждани табла:

Силови електрически табла

Проектиране и произвеждане на главни и силови разпределителни електрически табла за електроразпределителни уредби до 1600 А.

Електрически табла за автоматизация, КИП и А

Проектиране и производство на електрически табла за индустриална автоматизация и контрол по индивидуално задание. ТЕМПЕКС ЕООД разполага със специализиран екип за монтаж, пуск и параметризиране на системи за автоматизация. Управлението вградено в таблата е с програмируеми логически контролери (PLC) или контакторно-релейно управление.

Електрически табла с общо предназначение

Проектиране и производство на индивидуални електрически табла по поръчка или задание на клиента - главни и крайни разпределителни табла за жилищни, обществени сгради, строителни обекти.

Интегрираме в таблата:

 • Стандартизирана комутационна апаратура - контактори, релета, SSR, крайни устройства и други
 • Специализирана комутационна апаратура - защитни релета за асинхронни двигатели, контактни терморегулатори, контактни нивомери, индуктивни и капацитивни датчици, минималнонапреженови, максималнонапреженови, максималнотокови релета и други
 • Катодни отводители
 • Мрежови анализатори
 • Релейно - контакторни логики
 • Програмируеми логически контролери (PLC)
 • Инвертори и фазови регулатори
 • Индивидуални микропроцесорни контролери (MC)

Сред основните изисквания към електрическите табла в сградните електроинсталации, ние гарантиране на безопасна експлоатация без рисковете, свързани с поражение от електрически ток, възникване на пожар и други аварии. Основната функция на електрическите таблата е да осигуряват непрекъснатост на захранването с електрическа енергия и възможност за разширения, подобрения и реконструкция на съществуващите електрически инсталация.

За улеснена поддръжка, таблата се монтират с безопасен достъп, осигуряващ защита срещу директен допир на части под напрежение и са изработени с подходяща конструкция, улесняваща работата на съответния персонал. За да отговарят на тези условия, таблата трябва да са произведени в съответствие с европейските норми на стандарт БДС EN 60439-1. След окомплектовка, всяко електрическо табло задължително минава през етап на изпитания. Изпитанията биват типови и контролни.

 • Проверка на допустимите прегрявания.
 • Проверка на електрическата якост на изолацията.
 • Проверка на устойчивостта срещу късо съединение.
 • Проверка на ефективността на защитната верига.
 • Проверка на изолационните разстояния през въздуха и изолационните разстояния по повърхността на изолацията.
 • Проверка на механичното действие.
 • Проверка на степента на защита.

След като дадено електрическо табло се инсталира следват контролните изпитвания. Контролните изпитвания на таблата са предназначени да откриват отклонения от предписаните материали и технология.

 • Преглед на електрическо табло, включително преглед на монтажа и свързването на проводниците и изпитване за електрическото действие.
 • Изпитване на електрическата якост на изолацията.
 • Проверка на защитните мерки и електрическата непрекъснатост на защитната верига.